ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ โการประกันภัยรถยนต์ จัดเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง โดยกระจายความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสียที่เกิดจากความไม่แน่นอนกับบริษัทประกันภัยที่จะชดเชยค่าใช้จ่าย ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ความหมายองการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยที่ไม่มีกฎหมายบังคับใช้ ทางเลือกของการซื้อประกันแบบสมัครใจขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกันภัยผู้ขาย เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถ หรือความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สามารถแบ่งความคุ้มครองได้เป็น 5 ประเภท  การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แบบประกัน 1 คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม และสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทอื่น ๆ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองมากกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่น ๆ การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 แบบประกัน 2 คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แตกต่างกันเพียงไม่มีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 แบบประกัน 3 คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และประเภท 2 โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 แบบประกัน 4 คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามเงื่อนไขบริษัทประกันกำหนดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง การประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 แบบประกัน […]