ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกัน 3 คือ

ประกันภัยรถยนต์ โการประกันภัยรถยนต์ จัดเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง โดยกระจายความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสียที่เกิดจากความไม่แน่นอนกับบริษัทประกันภัยที่จะชดเชยค่าใช้จ่าย ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์

ความหมายองการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยที่ไม่มีกฎหมายบังคับใช้ ทางเลือกของการซื้อประกันแบบสมัครใจขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกันภัยผู้ขาย เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถ หรือความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สามารถแบ่งความคุ้มครองได้เป็น 5 ประเภท 

  • การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

แบบประกัน 1 คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม และสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทอื่น ๆ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองมากกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่น ๆ

  • การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

แบบประกัน 2 คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แตกต่างกันเพียงไม่มีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์

  • การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

แบบประกัน 3 คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และประเภท 2 โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

  • การประกันภัยรถยนต์ประเภท 4

แบบประกัน 4 คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามเงื่อนไขบริษัทประกันกำหนดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

  • การประกันภัยรถยนต์ประเภท 5

แบบประกัน 2+ คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบประกัน 2 คือจะเพิ่มความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และต้องมีคู่กรณี

แบบประกัน 3+ คือ ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบประกัน 3 คือจะเพิ่มความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และต้องมีคู่กรณี

อย่างไรก็ตาม การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีความสำคัญต่อผู้เอาประกันภัย เพราะจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้น และยังช่วยให้มั่นใจว่าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทางบริษัทประกันภัยจะช่วยจัดการกับอุบัติเหตุในเวลาเดียวกัน โดยได้รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดจากอุบัติเหตุนั่นเอง